What’s in a (company) name

3 December 2018

(for Dutch please scroll down)

The magpie. Can you think of a bird that generates more disgust and distrust than this noisy chatterer? According to many, the number one enemy of songbirds, a plunderer of nests, a thief of shiny objects and in some cultures even an omen for bad luck.

Why would you ever name your company after such a bird?

Inseparably connected with a notorious bird

In fact, I can not do much about it: I was born with this name. Yes, this notorious bird is inseparably connected with me, as my surname means magpie in Dutch. But before I named my company after an omen of bad luck, I decided to do a thorough research on this black and white troublemaker. And you know … the more I learned about the magpie, the more I was convinced it would be the perfect name for my company!

One of the first stories in which the magpie appears is well known to us all: Noah’s Ark. Did you know that the magpie was the only creature who refused to enter the ark? Instead it remained outside of the boat, chattering and laughing as the rising water flooded the world. Ever since that day the bird has had a bad reputation and many stories of superstitions are connected to it.

Spitting three times over the right shoulder against sorrow

Like in England, where people believe in the possibility of misfortune when seeing a single magpie, unless some form of greeting is given: “good morning Mr. Magpie, how is your lady wife today?”. Another way of not suffering magpie related sorrow when seeing one, is spitting three times over the right shoulder.

In France the story goes that the magpie used to have a beautiful plumage, but when the bird mocked the crucified Jesus, it was cursed and its feathers got the colors of mourning. Or how about ancient Greece, where the nine daughters of King Peirus turned into chattering magpies because they bragged that they were better singers than the muses.

A magpie in your house for happy occasions

Interestingly enough, the magpie symbolic meanings take on a brighter note in the East, where it is a bird of joy, marital bliss, sexual happiness, and long lasting fortune. Like in Mongolia, where the magpie is seen as a clever creature with control of the weather and in Korea where they believe that magpies deliver positive news and invite good people.

In Chinese the bird is called ‘xǐ què’ and the character ‘xǐ’ also means happiness. It is said that when the magpie nests in your house, it will bring much cause for celebration and many happy occasions. And when the Chinese hear the cry of a magpie, it is said to be an announcement of the arrival of friends and family.

Not such a bad bird after all.

A colorful palette of glossy metallic green and blue

But what about their bad reputation for stealing shiny objects such as jewelry? According to experts, this behavior actually comes from the magpie’s insatiable curiosity. Everything that looks “different” is examined and sometimes buried under some leaves for later use. Furthermore, the magpie is social, intelligent (some can be taught to speak as parrots can!) and it’s a bird that easily adapts to a changing environment. An interculturally intelligent bird!

Next time you see a magpie I recommend you not to immediately spit three times over your right shoulder to avoid sorrow, but to have a closer look at this bird. Maybe you will discover that the magpie is not black and white, as you might always have thought, but suddenly you will admire the colorful palette of glossy metallic green and blue in its tail.

So besides the fact that magpie is a badass name for my company because it’s my surname in Dutch, I think the magpie is a great a metaphor for intercultural communication, the main focus of my business. Isn’t it true that when you have a closer look at another culture and the behavior of its people, when you try to understand where this behavior comes from and let go of prejudice, you will always discover something more beautiful than you first thought you had seen?

—————————————————————————————————————-

De ekster*. Kun je één vogel bedenken die meer aversie en wantrouwen teweeg brengt dan deze luidruchtige schreeuwlelijk? Volgens velen de grote vijand van zangvogels, een plunderaar van nesten, een dief van glimmende voorwerpen en in sommige culturen zelfs een voorteken van tegenspoed. 

Waarom zou je in vredesnaam je bedrijf naar zo’n vogel vernoemen? (*ekster = magpie in het Engels)

Onlosmakelijk verbonden met een notoire vogel

In feite kan ik er niet veel aan doen: ik werd geboren met deze naam. Ja, deze notoire vogel is onlosmakelijk met mij verbonden. Maar voor ik besloot mijn bedrijf naar een voorteken van tegenspoed te vernoemen, heb ik gedegen onderzoek gedaan naar deze zwart-witte onrustkraaier. En weet je… hoe meer ik over de ekster te weten kwam, des te meer was ik ervan overtuigd dat het de perfecte naam voor mijn bedrijf zou zijn!

Een van de eerste verhalen waarin de ekster acte de présence geeft is wereldberoemd: de ark van Noach. Wist je dat de ekster het enige wezen was dat weigerde de ark binnen te gaan? In plaats daarvan bleef het krassen en lachen buiten de boot, terwijl het stijgende water de wereld vernietigde. Sinds die dag heeft de vogel een slechte reputatie en zijn er veel negatieve verhalen en bijgeloof mee verbonden.

Driemaal over je rechterschouder spugen tegen pech

In Engeland gelooft men bijvoorbeeld dat je met tegenspoed te maken krijgt als je één ekster ziet, tenzij je de vogel groet met de volgende woorden: “goedemorgen meneer Ekster, hoe gaat het met uw vrouw vandaag?”. Een andere manier om geen pech te hebben als een enkele ekster je pad kruist, is driemaal over je rechterschouder te spugen.

In Frankrijk gaat het verhaal de ronde dat de ekster eerst een prachtig verenkleed had, maar toen de vogel met de gekruisigde Jezus spotte, werd hij vervloekt en kregen zijn veren de kleuren van de rouw. En in het oude Griekenland veranderden de negen dochters van Koning Peirus in krassende eksters omdat ze opschepten dat ze betere zangers waren dan de muzen.

Een ekster in je huis als voorbode voor feest

Gek genoeg worden de geluiden over de ekster positief als je richting het Verre Oosten gaat. Daar wordt hij juist gezien als een vogel die vreugde, huwelijksgeluk, seksueel welzijn en langdurige rijkdom brengt. Zoals in Mongolië, waar de ekster een slim wezen is met controle over het weer en in Korea, waar ze geloven dat eksters plezierig nieuws brengen en goede mensen uitnodigen.

In het Chinees wordt de vogel ‘xǐ què’ genoemd en het teken ‘xǐ’ betekent ook geluk. Er wordt gezegd dat wanneer de ekster in je huis nestelt, het een voorbode is voor feest en gelukkige gelegenheden. En wanneer de Chinezen het gekras van een ekster horen, wordt er gezegd dat het een aankondiging is van de komst van vrienden en familie.

Toch niet zo’n boosaardige vogel als we dachten.

Een kleurrijk palet van metallic groen en blauw

Maar hoe zit het met hun slechte reputatie voor het stelen van glimmende voorwerpen zoals sieraden? Volgens kenners komt dit gedrag voort uit de onverzadigbare nieuwsgierigheid van de ekster. Alles wat er “anders” uitziet, wordt onderzocht en soms begraven onder wat bladeren voor later gebruik. Verder is de ekster sociaal, intelligent (sommigen kunnen leren spreken zoals papegaaien dat kunnen!) en is het een vogel die zich gemakkelijk aanpast aan een veranderende omgeving. Een intercultureel intelligente vogel!

De volgende keer dat je een ekster ziet, raad ik je aan om niet meteen driemaal over je rechterschouder te spugen om tegenspoed te voorkomen, maar eens met andere ogen naar deze vogel te kijken. Misschien ontdek je dat de ekster niet zwart-wit is, zoals je wellicht altijd hebt gedacht, maar valt ineens het kleurrijke palet van metallic groen en blauw in zijn staart je op.

De ekster als metafoor voor interculturele communicatie

Feitelijk is magpie dus niet alleen een badass naam voor mijn bedrijf omdat het mijn achternaam in het Engels is. De ekster blijkt ook een geweldige metafoor voor interculturele communicatie te zijn, de belangrijkste focus van mijn bedrijf. Want is het ook niet zo dat wanneer je een andere cultuur en het gedrag van “andersdenkende” mensen van dichterbij bekijkt, je probeert te begrijpen waar dat gedrag vandaan komt en je je vooroordelen loslaat, je altijd iets mooiers zult ontdekken dan je eerst dacht te hebben gezien?

Let's do this

How did you find me?

By completing this contact form you give me permission to process your data as described in my privacy statement.

How did you find me?

By completing this contact form you give me permission to process your data as described in my privacy statement.