Early bird catches the worm: how waking up early changes your life

17 April 2018

Waking up at the crack of dawn and enjoying it? It seems impossible. Especially if you suffer from a little voice in your head in the morning that says you can stay in bed a bit more. Because it is still dark outside. Because your bed is warm and your bedroom floor is cold. Or because you think that sleeping longer is just necessary.

However, if you manage to master that voice, waking up early will soon become a habit. A habit that doesn’t take much effort anymore. And that can change your life.

Wake up in a good mood and be super productive

Waking up early has been my thing for years. I always worked from home and soon noticed that I managed to do more in the morning than later in the day. Still, I was not happy with the routine I had developed: cup of coffee, laptop opened, ready, set, go!

Until I read the book Miracle Morning. The writer, Hal Elrod, describes a morning ritual that ensures that you wake up in a good mood every morning and are super productive. This Miracle Morning has resulted in me not waking up at 6am, but at 5am nowadays. “FIVE AM?!” Yes, really, 5am. And it does not bother me. Just because I’ve developed a regular morning routine, which I enjoy to the fullest ánd that helps me grow on a personal level too. Double profit!

How does the Miracle Morning work

First of all: buy an old-fashioned alarm clock. Put it on the other side of your room so that you have to leave your bed when it goes off. Walk straight to the kitchen and drink a large glass of water. Did you know that your body is very much dehydrated after a few hours of sleep? Furthermore, a glass of water on an empty stomach is good for your digestion.

Sit quietly and meditate for about 10 minutes. Meditation has positive effects on body and mind and it’s said that you get more out of it if you do it on an empty stomach. Meditating in the morning is also nice because your head is not yet “polluted” with information from everyday life. So close your eyes. Focus on your breathing. And relax.

Send your life in the direction you want

Then you read your affirmations. Out loud. Short, positive sentences of things you want to achieve. Affirmation comes from the Latin word affirmare and means to reinforce or fortify. By repeating them on a daily basis you influence your subconscious. It’s said that you can direct your life in the direction you want.

After that it’s time for visualization. A proven tool to realize your wishes and dreams. You close your eyes and consciously form images of a realizable goal, using all your senses. It’s important that you really believe that you’re already reached your goal. What do you hear? What do you taste? And especially: how does it feel with this goal reached?

Quite a boost for your metabolism

Next you start moving. According to research, you give your metabolism quite a boost by starting the day with sports. Too cold to run outside? Roll out your yoga mat or do one hundred jumping jacks. The idea is to get your blood pumping.

After an active 10 minutes, you can crash on the couch with the newspaper, a study book or a stack of articles. It doesn’t t matter what you read, as long it’s educational. Preference is given to self-help books, because they are written in positive, stimulating language. Good for the morning and for the tone of the rest of your day.

Finally, grab a pen and a notepad. It’s time to write down some things. Did you know that that’s also good for your health? Research shows that it helps against stress and depression. You can write down what your plans are for that day. Or you make a list of things that you are grateful for. Start a diary, a blog or a book. Everything is possible during your personal Miracle Morning.

Full of positive energy to start the rest of the day

Less than an hour later you are ready for a well-deserved breakfast. While the rest of the world was still sound asleep, you’ve already worked on your personal development. You can start the rest of your day, full of positive energy.

Are you an early bird or do you hate to wake up early? What does your morning look like? Is there anything missing from this list according to you? Let me know, I’d love to hear about it!

——————————————————————————————————————————————

Voor dag en dauw opstaan en er ook nog van genieten? Het lijkt onmogelijk. Zeker als je ’s ochtends last hebt van een stemmetje in je hoofd dat zegt dat je je nog wel een keer om kan draaien. Omdat het buiten nog donker is. Omdat je bed warm is en je slaapkamervloer koud. Of omdat je vindt dat langer slapen gewoon nodig is.

Lukt het je echter dat stemmetje de baas te worden, zal vroeg opstaan al snel een gewoonte worden. Een gewoonte die je geen moeite meer kost. En die je leven kan veranderen.

Met zin wakker worden en super productief zijn

Vroeg opstaan is al jaren mijn ding. Ik werkte altijd vanuit huis en merkte al snel dat ik in de ochtend meer gedaan kreeg dan later op de dag. Toch was ik niet blij met de routine die ik had ontwikkeld: bak koffie, laptop open, ready, set, go!

Totdat ik het boek Miracle Morning las. De schrijver, Hal Elrod, beschrijft een ochtendritueel dat ervoor zorgt dat je elke ochtend met zin wakker wordt en super productief bent. Deze Miracle Morning heeft ervoor gezorgd dat ik tegenwoordig niet om 6 uur mijn bed uitspring, maar om 5 uur. “VIJF UUR?!” Ja echt, 5 uur. En het kost me geen moeite. Gewoon, omdat ik een vaste ochtendroutine heb ontwikkeld, waarvan ik met volle teugen geniet én die mij op persoonlijk vlak ontwikkelt. Dubbele winst!

Hoe werkt de Miracle Morning

Allereerst: koop een ouderwetse wekker. Zet hem aan de andere kant van je kamer, zodat je je bed uit moet als hij afgaat. Loop linea recta naar de keuken en drink een groot glas water. Wist je dat je lichaam na een paar uur slapen flink gedehydrateerd is? Daarnaast is een glas water op een lege maag goed voor je spijsvertering. 

Ga rustig zitten en mediteer voor een minuut of 10. Meditatie heeft positieve effecten op lichaam en geest en er wordt gezegd dat je er meer uithaalt als je het op een lege maag doet. ’s Ochtends mediteren is ook prettig omdat je hoofd nog niet “vervuild” is met informatie uit het leven van alledag. Dus sluit je ogen. Focus op je ademhaling. En relax.

Stuur je leven in de richting die jij wilt

Vervolgens lees je je affirmaties voor. Hardop. Korte, positieve zinnen van dingen die jij wilt bereiken. Affirmatie komt van het Latijnse woord affirmare en betekent bekrachtigen of versterken. Door ze dagelijks te herhalen beïnvloed je je onderbewuste. Er wordt gezegd dat je zo je leven in de richting kan sturen die jij wilt.

Dan is het tijd voor visualisatie. Een bewezen hulpmiddel om je wensen en dromen te realiseren. Je doet je ogen dicht en vormt je bewust beelden van een te realiseren doel, waarbij je al je zintuigen gebruikt. Zaak is dat je echt gelooft dat je al bij je doel bent. Wat hoor je? Wat proef je? En vooral: hoe voelt het als het doel bereikt is?

Een behoorlijke boost voor je stofwisseling

Aansluitend kom je in beweging. Volgens onderzoek geef je je stofwisseling een behoorlijke boost door de dag te beginnen met sporten. Te koud om een rondje te rennen? Rol je yoga mat uit of doe honderd jumping jacks. Het idee is je bloed aan het pompen te krijgen.

Na een actieve 10 minuten, mag je neerploffen op de bank met de krant, een studieboek of een stapeltje artikelen. Het maakt niet uit wat je leest, als het maar leerzaam is. De voorkeur gaat uit naar zelfhulpboeken, want die zijn in positieve, stimulerende taal geschreven. Fijn voor de ochtend en voor de toon van de rest van je dag.

Als laatste pak je een pen en een notitieblok. Het is tijd om te wat dingen op te schrijven. Wist je dat ook dat goed is voor je gezondheid? Uit onderzoek blijkt dat het tegen stress en depressie helpt. Je kan opschrijven wat je plannen zijn voor die dag. Of je maakt een lijstje van dingen waar je dankbaar voor bent. Begin een dagboek, een blog of een boek. Alles is mogelijk tijdens jouw persoonlijke Miracle Morning.

Vol met positieve energie aan de rest van de dag beginnen

Nog geen uur later ben je klaar voor een welverdiend ontbijt. Terwijl de rest van de wereld nog in diepe rust was, heb jij al aan je persoonlijke ontwikkeling gewerkt. Je kunt vol met positieve energie aan de rest van dag beginnen.

Ben jij een vroege vogel of haat je vroeg opstaan? Hoe ziet jouw ochtend eruit? Ontbreekt er volgens jou iets aan deze lijst? Laat het me weten, ik hoor het graag!

Let's do this

How did you find me?

By completing this contact form you give me permission to process your data as described in my privacy statement.

How did you find me?

By completing this contact form you give me permission to process your data as described in my privacy statement.